Základní VŠEOBECNÉ Podmínky

POJMY

„Uživatel“ je každý kdo využívá počítač nebo jiné zařízení k připojení do sítě Bishboun.net.

„Správce“ je pověřená osoba v síti Bishboun.net, která zajišťuje chod sítě, obsluhu a technický dohled.

„Identifikační údaje“ jsou například MAC adresa, IP adresa, hesla, Variabilní symbol, apod.

„Služba“ je poskytnutí přístupu k internetu a další dohodnuté související práce. 

Článek 1: IDENTIFIKACE UŽIVATELE

a)       Osobní registrační údaje uživatele zpracovává správce sítě a jeho povinností je tato data uchovávat v tajnosti dle zákona o ochraně osobních údajů č 101/2000 Sb.

b)       Každý uživatel je povinen sdělit správci sítě jeho číslo síťové karty (MAC adresu) a údaje s tím spojené. Bez těchto informací nelze uživatele připojit do sítě.

c)       Každý uživatel uchovává v tajnosti své přístupové údaje do sítě (MAC adresa, IP adresa, hesla, apod.). Správce nenese žádnou odpovědnost za vyzrazení těchto údajů a s tím spojené poškození služby uživateli.

d)       Pro komunikaci se správcem sítě uživatel používá své jedinečné identifikační údaje v síti a své pravé jméno.

e)       Při opětovném připojení se mohou identifikační údaje do sítě změnit.

 Článek 2: PŘIPOJENÍ UŽIVATELE

a)       O způsobu a možnosti samotného připojení rozhoduje správce sítě. Rozhodnutí o připojení uživatele je v závislosti na kvalitě poskytovaných služeb i jiným uživatelům sítě. Toto rozhodnutí správce musí možný budoucí uživatel plně respektovat.

b)       Uživatel plně odpovídá za zařízení, kterým se do sítě připojuje, zejména o shodu s požadavky ČTÚ (nutný doklad). Zařízení musí být schváleno správcem sítě.

c)       Fyzickou instalaci (montáž klientského zařízení), technické i programové vybavení si zajišťuje uživatel sám vlastními silami a na vlastní náklad. Pokud uživatel tuto možnost nemá, může správce sítě tuto instalaci provést dohodou. V případě složitější instalace, kterou lze zajišťovat i třetím subjektem musí uživatel tuto instalaci bez odkladu dané osobě či firmě uhradit dle vystaveného dokladu k úhradě.

d)       Uživatel nesmí používat jiné identifikační údaje nežli ty uvedené v připojovacím listu a přidělené správcem sítě. Pokud dojde ke změně těchto údajů, musí je bezodkladně uživatel nahlásit správci sítě. Pokud uživatel chce poskytnout jakoukoliv službu ze svého zařízení (např. server) smí tak učinit pouze po dohodě se správcem sítě.

e)       Zaplacením dohodnuté částky, za dané období, na účet poskytovatele se rozumí, že uživatel plně souhlasí s obsahem těchto podmínek. V opačném případě není možné uživateli povolit využívání služeb.

 Článek 3: POVINNOSTI UŽIVATELE

a)       Nikdo nesmí při využívání služeb sítě porušovat soukromí ostatních uživatelů, zejména sledovat jejich práci na síti bez jejich svolení, jakýmkoliv způsobem prohlížet, číst, kopírovat, spouštět či jinak manipulovat se soubory uloženými na cizím disku nebo jiném médiu, nejsou-li tyto soubory výslovně určeny ke sdílení.  Dále číst cizí poštu, sledovat práci na internetu, nebo navádět k takové činnosti, která by mohla porušovat soukromí ostatních uživatelů a nebo by toto bylo proti jejich vůli!

b)       Nikdo nesmí při práci a svým chováním v síti porušovat právo a zákony České republiky, nebo svým chováním navádět k takové činnosti. Toto se týká zejména autorského zákonu a předpisů s ním souvisejících (downloading a sdilení děl na které uživatel nemá autorská práva, šíření dětské pornografie apod.)

c)       Za koncové stanice v majetku uživatele odpovídá sám uživatel. Za data na veřejně přístupných serverech odpovídá uživatel, který je tam uložil. Chování uživatele nesmí porušovat všeobecně uznávané „dobré mravy“.

d)       Uživateli je zakázáno jakkoliv manipulovat s technickým a programovým vybavením, které není ve správě či majetku uživatele.

e)       Uživatel je povinen využívat služby výhradně pro svou osobní potřebu. Jakékoliv další šíření třetím stranám se uživatel vystavuje postihu udělení pokuty od správce sítě ve výši 20 000,-Kč za  každé takovéto porušení.

f)        Každý uživatel je povinen se při práci v síti Bishboun.net chovat tak, aby zbytečně nezatěžoval provoz sítě a nenarušoval tím kapacitu ostatním uživatelům. Pro tyto případy nadměrného stahování je uživateli doporučeno využívat noční provoz od 23:00 do 8:00. 

g)       Každý uživatel je povinen při práci v síti, na internetu a s emailem pracovat tak, aby maximálně zamezil šíření počítačových virů, dodržoval bezpečná pravidla pro čtení emailové pošty. Výslovně zakázáno je využívání sítě pro rozesílání nevyžádané pošty (SPAM).

h)       Bezprostřední problémy s využitím služeb, vyplívající s připojením k síti Bishboun.net ohlašuje uživatel správci. Před ohlášením poruchy je uživatel povinen ověřit vlastními silami, zda-li závada nespočívá v jeho koncovém zařízení, popřípadě se pokusit podle pokynů správce o odstranění závady vlastními silami. Provozovatel či správce neručí za sníženou kvalitu připojení vlivem vadného či nevhodného koncového zařízení na straně uživatele nebo vlivem aplikací, které výrazně snižují kvalitu služeb na daném koncovém zařízen uživatele.

i)         Uživatel je povinen platit za využívání služeb sítě podle pokynů v bodě Platba za služby.

j)         Uživatel je povinen dodržovat veškeré podmínky a jejich možné budoucí změny pokud chce být připojen v síti Bishboun.net.

k)       V případě, že uživatel napomáhá rozvoji sítě Bishboun.net (umístěním zařízení na objektu, přívod 230V nonstop, apod.) musí v případě nutnosti po domluvě umožnit přístup k zařízení v majetku sítě Bishboun.net v co možná nejkratším termínu do 24hodin.

l)         V případě, že uživatel napomáhá rozvoji sítě Bishboun.net, má uživatel povinnost při plánované změně vlastníka dané nemovitosti tuto skutečnost neprodleně oznámit správci sítě. Dále bude postupováno dle zákona o elektronických komunikacích 127/2005 Sb.

m)     V případě, že uživatel splácí přijímací zařízení po dobu dohodnutého závazku, uzavírá se smlouva na dobu určitou a to po dobu trvání tohoto závazku. V případě nedodržení  doby tohoto závazku je zákazník povinen uhradit zbytek dohodnuté ceny příjmového zařízení bez zbytečného odkladu nebo zařízení vrátit poskytovateli bez nároku na vrácení již zaplacené ceny za toto zařízení. Po zaplacení celkové částky za zařízení se zařízení stává majetkem uživatele.

Článek 4: POVINNOSTI SPRÁVCE

a)       Správce sítě upozorňuje o změnách těchto podmínek a cen výhradně na svých webových stránkách www.bishboun.net .

b)       Při upozorňování na poruchy či odstávky může správce sítě kontaktovat uživatele například emailem, telefonicky nebo jinou formou.

c)       Povinnost správce je udržovat chod sítě. V nutných případech oprav či údržby může správce na dobu nezbytně nutnou pro  tuto činnost odstavit provoz sítě bez předchozího oznámení uživateli. Správce sítě pro pravidelnou údržbu většinou využívá dobu se sníženým provozem sítě.

d)       Správce sítě neodpovídá za proměnnou  kvalitu služeb vlivem počasí nebo jiných vlivů a vlastností zařízení, které mohou zhoršit kvalitu služeb.

e)       V případě závažného nebo soustavného porušování těchto  základních podmínek může být uživateli omezen či zrušen přístup jak do lokální sítě, tak do internetu bez jakékoliv náhrady.

f)        Správcem je výslovně zakázáno porušovat autorský zákon 121/2000 Sb. a zákony České republiky, zejména sdílení, kopírování či stahování děl, na které uživatel nemá vlastní autorská práva! V případě porušení může správce na žádost Policie ČR poskytnout osobní, identifikační, provozní a lokalizační údaje o uživateli správním orgánům a Policii ČR.

g)       Správce sítě udržuje dle zákonné povinnosti seznam uživatelů a jejich osobní a identifikační údaje pro Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

 Článek 5: PRÁVA SPRÁVCE

a)       Správce má právo odstavit službu uživateli, který neuhradil dohodnutou částku za poskytnuté služby.

b)       Správce má právo ukončit poskytování služeb ze závažných důvodů, které mají na provoz sítě zásadní vliv. Již zaplacená cena za neuskutečněné období bude uživateli vrácena. Uživatel nemá nárok na náhradu škody z jakýkoliv důvodů.

c)       Správce má právo poskytnout osobní a identifikační údaje na žádost Policie ČR a správních orgánů. 

d)       Správce má právo v případě závažného nebo soustavného porušování těchto  základních podmínek uživateli omezit či zrušit přístup jak do lokální sítě, tak do internetu bez jakékoliv náhrady.

e)       Správce má právo jako jediný zjišťovat či měnit identifikační údaje uživatele a udržuje tím dle zákonné povinnosti seznam uživatelů a jejich osobní a identifikační údaje pro Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

f)        V případě, že uživatel napomáhá rozvoji sítě (umístěním zařízení na objektu, přívod 230V nonstop) má správce právo provádět na zařízení nutné opravy či změny po dohodě s uživatelem do 24 hodin.

g)       Správce neodpovídá za zhoršení kvality služby z důvodů, které nemůže ovlivnit.

h)       V případě, že uživatel neposkytne součinnost s opravou nebo úpravou technického zařízení má správce právo nevracet uživateli poměrnou část ceny již zaplacené.

i)         V případě, že uživatel napomáhá rozvoji sítě a neumožní záměrně součinnost s opravou nebo úpravou technického zařízení, má správce právo na náhradu škody v poměrné výši ceny, kterou správce musí vrátit ostatním uživatelům závislých na daném zařízení, které správce nemohl opravit nebo upravit vlivem záměrnému neumožnění přístupu k zařízení.

j)         Správce má právo využít zákonných prostředků na zřízení věcného břemene na objektu kde je umístěno průběžné technické zařízení (Access point).

 
Článek 6: PRÁVA UŽIVATELE

a)       Uživatel má právo na odstranění technických problémů vzniklých na straně sítě Bishboun.net. Tento nárok uplatňuje u správce sítě. Technická řešení jsou v kompetenci správce sítě.

b)       Uživatel má právo ukončit využívání služeb ke konci kalendářního měsíce. Výpověď z poskytování služeb oznámí správci emailem nebo písemně na adresu poskytovatele.

c)       Uživatel má právo jednorázově před prvotním připojením na dobu dle dohody bezplatné odzkoušet služby sítě Bishboun.net. Podmínkou tohoto práva je složení vratné kauce 2500,-Kč za zapůjčené klientské zařízení. Tato kauce je po odzkoušení uživatelem a vrácení klientského zařízení bez závad vrácena uživateli. V případě, že uživatel poškodí zapůjčené klientské zařízení, kauce nebude uživateli vrácena.

d)       Uživatel má právo při samostatné dlouhodobé odstávce či poruše delší nežli 5 pracovních dní požadovat poměrnou slevu z ceny služby za dané fakturované období. Tuto skutečnost musí nahlásit písemně na mail bishboun@seznam.cz či adresu poskytovatele uvedené v připojovacím listu. Sleva bude uživateli vrácena v hotovosti nebo na jeho bankovní účet do 30 kalendářních dní.

e)       V případě, že uživatel napomáhá rozvoji sítě (umístěním zařízení na objektu, přívod 230V nonstop, apod.) má uživatel právo na využívání služeb sítě Bishboun.net zdarma.

 Článek 7: PŘIPOJOVACÍ LIST

a)       Poskytování služeb je aktivní od podpisu připojovacího listu a trvá až do potvrzení výpovědi z poskytování služeb správcem sítě.

b)       Fakturované období vždy začíná 1. dnem následujícího měsíce. Při zahájení poskytování služeb v průběhu měsíce se první měsíc účtuje dle dohody se správcem sítě.

c)       Výpověď z poskytování služeb je nutno oznámit písemnou formou emailem nebo doporučeně na  adresu poskytovatele uvedené v připojovacím listu nebo v kontaktech.

d)       Změna tarifu je možná vždy od prvního dne v měsíci. Se změnou tarifu je nutné podepsat nový připojovací list.

·  Článek 8: PLATBA ZA SLUŽBY

a)       Uživatel je povinen platit za poskytování služeb sítě předem nejpozději jeden den před fakturovaným obdobím na účet poskytovatele 188035474 / 0300 pod variabilním symbolem. Dohodnutá cena je cena určená  uvedeným tarifem. Pokud nebude uhrazena celá částka dohodnuté ceny, správce má právo odstavit službu za dané období. Úhradou služeb se považuje připsání dohodnuté částky na účet poskytovatele.

b)       Aktivace služeb a doplňkové služby jako je práce u uživatele, montáž apod. je uživatel povinen uhradit v hotovosti bez zbytečného odkladu při provedení doplňkové služby.

 

Platnost podmínek od 1.11.2016